Relationel ledelse – vejen til en sammenhængende organisation

Hvad er relationel ledelse?

Relationel ledelse er et begreb der dækker over hvordan ledere kan facilitere og understøtte samarbejdet på tværs af fag, funktioner og enheder i offentlige og andre komplekse organisationer. Relationel ledelse omhandler i bund og grund, hvordan ledere kan være bindeleddet, der sikrer en effektiv løsning af komplekse opgaver, der kræver involvering af flere forskellige aktører samtidig.

Det er en opgave som stiller store krav til lederne – og for mange er det nye krav. Samtidig er det vigtigt at det ikke kun er få ledere, der udøver relationel ledelse, men at alle ledere i organisationen kommer med – da de tværgående opgaver skal løses i fællesskab. Når man arbejder som leder i komplekse organisationer, skal man både have fokus på at opbygge relationel kapacitet i sin egen enhed – og hvordan man leder ind mod andre enheder. Det handler om hvordan man som leder kan bidrage til at udvikle produktive tværfaglige relationer til andre enheder som skal samarbejde om de opgaver som krydser grænser – eller med andre ord: Hvordan man leder ind i mellemrummene.

Relationel ledelse udgør - sammen med relationel kapacitet og psykologisk tryghed – det vi omtaler som organisatorisk sammenhængskraft. Relationel kapacitet handler om evnen til at håndtere komplekse og dynamiske udfordringer, når og hvor behovet opstår, psykologisk tryghed handler om i hvilket omfang vi er i trygge rum sammen, hvor vi oplever at vi kan tale om svære og vanskelige emner/sager, at vi kan diskutere og være uenige uden det bliver brugt imod os, og at vi kan anvende hinandens forskelle positivt, mens relationel ledelse altså handler om hvordan lederne går foran og sikrer at dette kan ske i praksis. Målet er at sikre bedst mulige løsninger for borgerne.

I Joint Action forstår vi relationel ledelse som: ”Ledelsens evne til at kombinere rammesættende ledelse, engageret ledelse og involverende ledelse på en måde som sikrer høj kvalitet og effektivitet i den tværfaglige opgaveløsning”. Lederne skal altså mestre flere discipliner af lederskab for at lykkes med dette.

  • De skal kommunikere en fælles retning for det tværfaglige arbejde – og stille tydelige forventninger til hvordan alle kan bidrage.
  • De skal selv engagere sig i det tværfaglige – de skal løse konflikter, insistere på at alle bidrager og de skal rose og anerkende dem som faktisk gør dette i praksis.
  • De skal involvere sine medarbejdere i at finde nye løsninger og ny praksis.

Hos Joint Action er vi eksperter i relationel ledelse, da vi har arbejdet med og forsket på området i en lang årrække – og vi har skabt gode resultater med vores tilgang. Derfor har vi indgående kendskab til, hvad der definerer god relationel ledelse, og vi kan træne jer i, hvordan I arbejder med udvikling af relationel ledelse i jeres hverdag.

Hvorfor er relationel ledelse vigtigt?

I takt med at kompleksiteten i offentlig forvaltning stiger, bliver et godt tværfagligt samarbejde mere og mere vigtigt. Alle steder er der brug for god koordinering af indsatserne. Selv i de små teams og faggrupper der er organiseret sammen og holder til i samme lokaler, er koordinering vigtigt og ofte ganske svært. Teorien om relationel koordinering er derfor ofte relevant, da det er afgørende at vi blandt andet arbejder mod samme mål, sikrer god kommunikation, har tillid til hinanden mm.

Når det handler om de komplekse udfordringer i den offentlige sektor, er der særligt behov for relationel kapacitet. Altså en organisatorisk kompetence til at finde hinanden når og hvor behovet opstår. Her er blandt andet det gensidige kendskab en af de afgørende parametre.

For at løfte den relationelle kapacitet, er der behov for relationel ledelse. Vores forskning peger på en stærk sammenhæng mellem medarbejdernes egen opfattelse af relationel ledelse og hvordan medarbejdere i andre enheder oplever samarbejdskvaliteten med førstnævnte. Vi kan altså påvise en tydelig sammenhæng mellem ledernes indsats og den generelle opfattelse af det tværgående samarbejde.

Dette er altså et område, hvor en konkret indsats kan gøre en målbar forskel for dine medarbejderes dagligdag. Relationel ledelse kan bl.a. øge effektivitet, arbejdskvalitet, skabe bedre kommunikation på arbejdspladsen og dermed skabe positive effekter for de borgere, der har brug for sammenhængende løsninger. Det handler også i høj grad om at skabe løsninger som er økonomisk lønsomme for samfundet på lang sigt.

Hvordan kan vi hjælpe jer med at anvende relationel ledelse i praksis?

Som førende eksperter på området, har vi længe arbejdet på at skabe det bedst mulige fundament for at arbejde med relationel ledelse i praksis. Vi har tilmed skrevet flere bøger og artikler om strategisk relationel ledelse, systemisk ledelse og ledelse af relationel kapacitet.

Kompleksiteten i de offentlige organisationer stiger, der stilles større og større forventninger til hvilke opgaver det offentlige skal håndtere og uden at der følger en tilsvarende pengestrøm til offentlige organisationer. Der skal altså løses flere opgaver for færre penge, hvorfor løsningerne til dette må findes i effektiviteten hvormed offentlige organisationer opererer i hverdagen. Også selvom, at rigtig mange offentlige organisationer i forvejen er enormt dygtige og effektive.

Omdrejningspunktet for vores arbejde, er derfor hvordan ledere i højere grad skal blive dygtigere til den del af deres ledelsesdisciplin der går på tværs af faggrænser og organisation. Vi beskriver hvordan man i hverdagen kan arbejde med at dygtiggøre sig i netop det. Vi arbejder med strukturerede processer, trin for trin, og vi præsenterer konkrete værktøjer, som kan anvendes på hvert trin for at sikre positiv udvikling i Jeres organisation.

I Joint Action har vi udviklet en IT-platform, hvor vi kan analysere relationel kapacitet, relationel ledelse og psykologisk tryghed – både internt i enheder og ikke mindst mellem enheder. Med vores værktøj dokumenterer vi, hvor der er styrker og svagheder i det tværgående samarbejde. Dermed kan I hurtigt og effektivt sætte handlinger i gang, der forbedrer kvaliteten der hvor behovet er størst. Vi ved hvordan udfordringerne opstår, hvad de leder til og hvordan man systematisk og struktureret kan adressere dem, så de involverede aktører kan bidrage til at udvikle den organisatoriske sammenhængskraft.

En grundig forståelse for sammenhænge og det konkrete udbytte fra hvert enkelt element i processen er afgørende for ledere, der ønsker at benytte relationel ledelse i deres hverdag. Når ledere i en organisation bliver dygtigere det til at udøve relationel ledelse, er en effekt dokumenteret i forskningen, at relationel  kapacitet og psykologisk tryghed forøges, hvilket afspejles i højere kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.

Har vi vækket din interesse? Du kan altid kontakte os for en yderligere dialog om jeres muligheder, eller du kan købe en af vores bøger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.