Sådan udvikler vi organisatorisk sammenhængskraft

Vores arbejde starter med at forstå jer – jeres situation og jeres mål. Vi sætter en struktureret proces i gang, hvor vi indsamler relationelle data og kombinerer med dialogiske metoder, så I udvikler jeres organisatoriske sammenhængskraft - skridt for skridt.

A man standing in front of a projector screen giving a presentation.

Vi sikrer, at I bliver dygtigere og mere effektive ledere, samarbejdspartnere og organisationer. I praksis gør vi det ved at tilvejebringe analytiske og dialogiske værktøjer til analyse, udvikling og styring af jeres evne til at samarbejde omkring komplekse og tværfaglige opgaver.

Joint Actions ydelser

Joint Action Analytics: Software til undersøgelser, analyser, udvikling og styring af organisatorisk sammenhængskraft. Joint Action uddanner medarbejdere og ledere i jeres organisation.

Joint Action Learning: Support- og rådgivningsmodul, hvor vi løbende sparrer med og rådgiver direktører, chefer, ledergrupper og medarbejdere.

Joint Action Community: Fællesskab for erfaringsudveksling. Bl.a. gennem en årlig konference, webinarer og lokale arrangementer samt erfaringsudveksling på tværs af organisationer.

Strukturer virker igennem relationerne

Strukturel koordinering er strukturer, der understøtter det tværfaglige samarbejde - groft sagt alt der kan skrives ned på papir. Strategi, vision, organisering, mødefora, vejledninger, metoder, procedurebeskrivelser etc. Dette er vigtigt for at sikre tværfagligt samarbejde - men ikke tilstrækkeligt.

Relationel kapacitet er evnen til at sikre produktivt samarbejde omkring fælles opgaver. Det gælder både chefer, ledere, medarbejdere og andre personer som har en betydning for samarbejdet. Relationel kapacitet er derfor et udtryk for den faktiske samarbejdskvalitet.

Balance mellem det strukturelle og det relationelle: Vi har brug for både strukturel koordinering og relationel kapacitet. Strukturel koordinering har stor betydning i mindre komplekse opgaver, men virker kun hvis der også er relationel kapacitet. Når kompleksiteten stiger – og uforudsigeligheden øges, mister den strukturelle koordinering sin betydning, og her spiller relationel kapacitet en større rolle.

Kilde: Professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, ”Ledelse af organisatorisk sammenhæng (LAOS)”, 2021

Relationelle nøgletal er en forudsætning for at sikre effekter

Med Joint Action som samarbejdspartner får I unikke relationelle nøgletal, der supplerer jeres øvrige data og belyser jeres organisatoriske sammenhængskraft og - over tid – udviklingen i denne. Disse data kan bruges af den strategiske ledelse til at få et overblik over organisationen – og til afrapportering ift. det tværfaglige arbejdet som eksisterer i organisationen. Data vil understøtte en kultur, hvor I opbygger et fælles sprog for produktivt samarbejde og en lettere og mere sømløs onboardring af nye ledere og medarbejdere.

Relationelle nøgletal er et prioriteringsværktøj så jeres organisatoriske udviklingsarbejde bliver mere effektivt. Analyserne af organisatorisk sammenhængskraft kan bruges i mange forskellige sammenhænge. For eksempel i ledermøder, til medarbejdermøder, som understøttelse til LUS og MUS-samtaler samt til afrapportering af organisatorisk sammenhængskraft til politikere eller bestyrelse.

Sådan udvikler vi organisatorisk sammenhængskraft i din organisation

Vi arbejder efter veldefinerede og afprøvede principper, der sikrer effekter i din organisation. Vi arbejder både instruerende, problemløsende og vejledende – vi er førende eksperter, og fungerer derfor også som vigtige strategiske sparringspartnere. Vi arbejder altid efter de samme principper, da det giver størst effekt.

Vi træner en ressourcegruppe bestående af medarbejdere hos jer. Dermed får I opbygget kapacitet til at udvikle jer - også når vi ikke er til stede.

Vi starter med at sætte os grundigt ind i jeres strategi og visioner, de metoder I har valgt at arbejde med, og hvad der ellers er af strukturelle forhold som enten er implementeret, eller under udarbejdelse.

Ofte laver vi ét eller flere semistrukturerede interviews for at blive klogere på jeres organisations udfordringer, styrker og fokusområder for udvikling.

Vi laver en fremdriftsplan sammen med vores kunder når vi går i gang.

Fremdriftsplanen er et fælles dynamisk dokument som beskriver en fælles forståelse for den nuværende situation, hvilke strategiske målsætninger I har for arbejdet og hvor vi skal prioritere indsatserne.

Vi opsætter i fællesskab konkrete mål, så vi på sigt kan dokumentere effekt.

A group of people sitting around a table with a sign.

Vi starter altid med en gennemført og udviklingsvaseret strategi

Vi analyserer jeres organisatoriske sammenhængskraft. Vi undersøger hvordan ledere og medarbejdere oplever det faktiske samarbejde (relationel kapacitet), psykologisk tryghed, og deres lederes adfærd for at sikre sammenhængende indsatser (relationel ledelse). Vi analyserer også borgernes eller kundernes oplevelse af sammenhæng og helhed.

Vi laver en plan for hvor ofte, og hvordan undersøgelserne skal gennemføres, så I kan følge trenden i udviklingen af jeres organisatoriske sammenhængskraft over tid.

A screenshot of a screen shot of a data visual map.

Selve udviklingsarbejdet starter når vi har data. Vi ser på hvad analyserne faktisk fortæller os, og ud i fra dette lægger vi til rette for et udviklingsforløb.

Dette drøfter vi med den strategiske ledelse, og analysedeltagerne, således vi kan sætte konkrete handlinger i gang.

A line graph showing the number of people in different countries.

I starten af udviklingsarbejdet høster vi lavthængende frugter. Derefter er der fokus på udvikling af ledelsesadfærd og et generelt arbejde med at løfte kompetence og forståelse for det tværfaglige.

Vi anviser hvordan vi sikrer fremdrift. Det er vigtigt at strategisk ledelse har mod til at stå sammen og insistere, hvis I skal skabe forandring.

Kombinationen af disse elementer, vil på sigt sikre, at jeres organisatoriske sammenhængskraft forbedres til gavn for Jeres borgere og kunder.

A screenshot of a screen shot of a line graph.

8 trin i en udviklingsprocess

Vi arbejder altid med en veldefineret proces, for at sikre udvikling af organisatorisk sammenhængskraft i jeres organisation. Hver fase bidrager med at sikre, at vi sammen med jer, skaber grobunden for at i lykkes bedre, med de ting som ikke fungerer optimalt i dag.

1

Hvad er vores fælles opgave?

Der er ofte tvivl om, hvad der faktisk er den fælles opgave – og det er første trin. I offentlige organisationer handler det ofte om en borger eller en borgergruppe. Men den fælles opgave kan i princippet være alle opgaver og arbejdsprocesser som kræver tværfagligt samarbejde.

2

Hvilke aktører er involveret/ bør involveres?

Nu handler det om at definere hvilke aktører som er involveret. Vi skal involvere de aktører som har en vigtig rolle i den fælles opgave. Der hvor kompleksiteten er stor, ser vi ofte at kendskabet aktører imellem er så lavt, at vi ikke kender til de andre aktører – da starter vi gerne arbejdet i et afgrænset område.

3

Hvem skal samarbejde/hvem har behov for samarbejde?

Her skal aktørerne tage stilling til hvem de hver især anser som vigtige samarbejdspartnere. Her er der altid uenighed. Hvis den ene part oplever en relationen som vigtig for den fælles opgaveløsning, anser vi det som vigtig. Vi kalder dette for asynkrone relationer.

4

Hvordan opleves samarbejdsrelationerne?

Nu får parterne mulighed for at udtrykke hvordan de faktisk oplever den organisatoriske sammenhængskraft set fra deres perspektiv. Her er det vigtigt med god information, da det for mange vil det være første gang, at de svarer på denne type relationelle spørgsmål.

5

Tag fat hvor potentialet er størst

Når analysen er foretaget, er vi selektive i forhold til hvordan udviklingsarbejdet gribes an. Husk også at forandringsprocesser tager tid. Vi anbefaler derfor altid at starte med at udvikle de konkrete relationer der har det største forbedringspotentiale.

6

Start med at løse de konkrete lokale udfordringer

Vi anvender dialogiske metoder og processer for at få aktørerne til at gå på opdagelse i, hvad der faktisk er udfordringerne og styrkerne i deres relationer. Vores processer sikrer, at aktørerne løser lokale udfordringer på en måde så den relationelle kapacitet forbedres.

7

Erfaringsudveksling - løsningerne og forbedringerne findes ofte tæt på

Erfaringsudveksling er vigtigt. Når vi udvikler organisatorisk sammenhængskraft, skal I kigge i det nære miljø for at finde gode eksempler. Forstå hvad de har gjort, træk på erfaringerne og spred det ud. Disse er ofte lettere at udbrede sammenlignet med erfaringer fra andre organisationer.

8

Fasthold fokus på det fælles - det øger kvaliteten

Det er motiverende når man lykkes sammen med andre – og det er dybt frustrerende når man oplever at stå alene med svære opgaver – eller at man ser at vi mislykkes fordi vi ikke samarbejder. Fasthold fokus på det som er fælles. Det øger kvaliteten for jeres borgere og kunder.

Kontakt Joint Action

  • For at høre mere om vores forskning og praksis-erfaring.
  • For en uforpligtende dialog om de udfordringer I står med, og vores muligheder for at bidrage.
  • For en workshop med dig og dine kollegaer.